REGULAMIN
AKCJI PROMOCYJNEJ „ŚWIĘTA 2017 Z ACCENTURE”

§ 1. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, zawarte w niniejszym § 1 terminy, będą miały następujące znaczenie: 1. Organizator – ACCENTURE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. s.t Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019271, Regon 010360920, NIP 5260015900, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 50.000,00 zł (opłacone w całości),
2. Aplikacja – oprogramowanie mobilne Organizatora, działające na Smartfonie, który spełnia warunki określone przez Organizatora w oddzielnych dokumentach, to jest w wymaganiach technicznych,
3. Akcja promocyjna – akcja promocyjna zorganizowana przez Organizatora pt. „Święta 2017 z Accenture” mająca na celu spopularyzowanie Aplikacji Organizatora i sposobu jej działania oraz pozyskanie dla niej jak najszerszego grona użytkowników, trwająca od dnia 28 listopada 2017 r. od godz. 00:00:01 do dnia 31 stycznia 2018 r. do godziny 23:59:59,
4. Akcja charytatywna – wybrana przez Organizatora istniejąca w dniu rozpoczęcia Akcji promocyjnej akcja charytatywna, na rzecz organizacji charytatywnej, której Organizator przekaże 100,00 zł za pierwsze udostępnione przez Uczestnika zdjęcie na zasadach określonych w Regulaminie, co do której informacje znajdują się na stronie internetowej pod domeną https://______________,
5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która opublikuje za pomocą Aplikacji zdjęcie/zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie,
6. Regulamin – niniejszy regulamin pt. Regulamin akcji promocyjnej pt. „Święta 2017 z Accenture”, regulujący zasady funkcjonowania Akcji promocyjnej, dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod domeną https://swietawaccenture.pl/regulamin. Jednocześnie Regulamin po jego akceptacji zostanie przesłany Uczestnikowi na wskazany przez niego adres e-mail.
7. Strona internetowa – strona internetowa Organizatora znajdująca się pod domeną https://christmasinaccenture.pl oraz pod domeną https://swietawaccenture.pl.
8. Smartfon - przenośne urządzenie telefoniczne Uczestnika łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego, komputera kieszonkowego i aparatu fotograficznego, pozwalające na zainstalowanie w nim Aplikacji, z którego Uczestnik ma nieograniczone prawo korzystania.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Akcji promocyjnej
1. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest bezpłatne i dobrowolne. Kosztami może być objęte połączenie transmisji danych zgodne z taryfikatorem dostawcy Internetu, z którego korzysta Uczestnik, a które Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
2. Uczestnik, aby wziąć udział w Akcji promocyjnej zobowiązany jest do zainstalowania na Smartfonie Aplikacji oraz do zaakceptowania treści Regulaminu.
3. Uczestnik, aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, zobowiązany jest przy pomocy zainstalowanej Aplikacji w Smartfonie do zrobienia zdjęcia „markera” tj. naklejonego na pudełku świątecznym otrzymanym od Organizatora zdjęcia, przedstawiającego choinkę a następnie klikając przycisk „Udostępnij” w Aplikacji opublikować zdjęcie na Stronie internetowej Organizatora. Zdjęcie wykonywane przez Uczestnika za pośrednictwem Aplikacji jest wykonywane przy wykorzystaniu aparatu fotograficznego Smartfona.
4. Uczestnik przed opublikowaniem zdjęcia na Stronie internetowej Organizatora ma możliwość, wykonania zdjęcia nieograniczoną ilość razy.
5. Organizator za pierwsze udostępnione przez Uczestnika na jego Stronie internetowej zdjęcie wykonane na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, wpłaci na rzecz Akcji charytatywnej 100,00 zł.
6. Uczestnik może udostępniać zrobione przy pomocy Aplikacji zdjęcia na Stronie internetowej wielokrotnie w nieograniczonej ilości do końca obowiązywania Akcji promocyjnej, lecz Organizator wpłaci 100,00 zł na rzecz Akcji charytatywnej tylko raz, za pierwsze udostępnione przez Uczestnika zdjęcie.
7. Uczestnik może po opublikowaniu zdjęcia na Stronie internetowej, udostępnić zdjęcie na swoim profilu społecznościowym lub na profilu, którego jest administratorem w portalu Facebook.com na zasadach określonych przez stosowny podmiot odpowiedzialny w regulacjach portalu Facebook.com.
8. Uczestnik udostępnia zdjęcie/zdjęcia na Stronie internetowej Organizatora anonimowo.
9. Zrobione zdjęcia przy pomocy Aplikacji zostają zapisane w pamięci Smartfona. W celu usunięcia zdjęcia zrobionego przy pomocy Aplikacji, Uczestnik powinien wykonać czynności zgodnie z instrukcją obsługi posiadanego Smartfona.
10. Organizator nie ma obowiązku poinformować Uczestnika o dokonaniu wpłaty kwoty, o której mowa w ust. 5 powyżej na rzecz Akcji charytatywnej.
11. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie skierowane do Organizatora odnośnie wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 5 powyżej na rzecz innej organizacji i inny cel charytatywny, na rzecz Uczestnika lub na inny cel.
12. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wydanie Uczestnikowi lub innemu podmiotowi przez Organizatora ruchomości o wartości równej, większej lub mniejszej niż kwota wskazana w ust. 5 powyżej.

§ 3. Ograniczenia
1. Organizator zastrzega, iż zabronione jest udostępnienie jakichkolwiek zdjęć o charakterze bezprawnym, naruszających ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego, jak również normy moralne i obyczajowe, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc. Zabronione jest w szczególności udostępnianie na stronie internetowej Organizatora zdjęć, które w jakikolwiek sposób naruszają bądź mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym jakiekolwiek prawa własności intelektualnejprawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia zdjęcia ze Strony internetowej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności jeżeli narusza ono zakazy, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku, gdy Uczestnik udostępni na Stronie internetowej Organizatora zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Organizator nie wypłaci kwoty, o której mowa w § 2 ust. 5 powyżej na rzecz Akcji charytatywnej.

§ 4. Prawa autorskie
1. Wyłącznym tTwórcą zdjęcia, jak i poszczególnych jego elementów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest Uczestnik.
2. Udostępnienie zdjęcia przez Uczestnika na Stronie internetowej Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że przesłane zdjęcie nie narusza obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
3. Udostępnienie zdjęcia przez Uczestnika na Stronie internetowej Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że udostępnione zdjęcie jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do rozporządzenia przesłanym zdjęciem w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik dokonując publikacji zdjęcia na Stronie internetowej Organizatora udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji, na czas 5 (pięciu) lat od dnia wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, do korzystania ze zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami zdjęcia oraz jego opracowaniami lub egzemplarzami – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d) w zakresie wykorzystywania zdjęcia we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
5. Z tytułu udzielenia licencji Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
6. Organizator jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do wykorzystania udostępnionego przez Uczestnika na Stronie internetowej zdjęcia dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
7. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do zdjęcia i rozporządzania tymi prawami. Organizator lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek udostępnionego na Stronie internetowej zdjęcia, łączenia jego z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.
8. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania udostępnionego na Stronie internetowej zdjęcia, opracowania udostępnionego na Stronie internetowej zdjęcia, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu udostępnionego na Stronie internetowej zdjęcia oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z udostępnionego na Stronie internetowej zdjęcia.
9. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do udostępnionego na Stronie internetowej zdjęcia.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika ich praw, w szczególności praw autorskich do udostępnionego na Stronie internetowej zdjęcia.
11. Na żądanie Organizatora Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia udzielenia licencji w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 5. Ochrona własności intelektualnej
1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja elementów w Aplikacji oraz na Stronie internetowej w tym w szczególności, znaki towarowe oraz inne informacje, stanowią przedmiot praw Organizatora.
2. Wskazane w ust. 1 powyżej elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Aplikacji lub Strony internetowej materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw Organizatora.
3. Aplikacja, Strona internetowa oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Zabrania się całkowitego lub częściowego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oraz reprodukowania treści udostępnionych przez Organizatora w Aplikacji oraz na Stronie internetowej.

§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. ACCENTURE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00 – 121 Warszawa.
2. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Uczestnika będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane i przetwarzane przez Organizatora w sposób niezbędny do prawidłowego przebiegu Akcji promocyjnej i rozpatrywania reklamacji związanej z Akcją promocyjną. Gromadzone dane mają charakter identyfikacyjny i zawierają w szczególności informacje o wykorzystanych mediach telekomunikacyjnych, czasie rozpoczęcia oraz zakończenia korzystania z Aplikacji.
4. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Akcji promocyjnej.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane w każdym czasie, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6. Uczestnik może w dowolnym momencie, w formie pisemnej, cofnąć zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych.
7. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie należy kierować na adres e-mail Organizatora: swieta@accenture.com lub listownie na adres siedziby Organizatora: ACCENTURE Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 – 121 Warszawa.
8. Organizator chroni przekazane mu przez Uczestników dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
9. Aplikacja może automatycznie zbierać określone informacje takie jak typ używanego urządzenia mobilnego, losowo wygenerowany identyfikator urządzenia utworzony podczas instalacji, operacja mobilna system i adres IP Uczestnika.
10. Informacje zbierane przez Aplikację są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie w formie zbiorczej i będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora zgodnie z treścią niniejszego paragrafu.
11. Zatrzymanie zbierania informacji przez Aplikację jest możliwe poprzez jej odinstalowanie ze Smartfona Uczestnika. Podczas odinstalowania Aplikacji Uczestnik może użyć standardowych procesów deinstalacji, które mogą być dostępne jako część Smartfona lub przez rynek aplikacji mobilnych lub sieć.
12. Organizator nie gromadzi danych o lokalizacji Uczestnika ani jego Smartfona.

§ 7. Reklamacje
1. Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące wszelkich nieprawidłowości związanych z Akcją promocyjną, w szczególności nieprawidłowości w przebiegu Akcji promocyjnej.
2. Uczestnik może złożyć reklamację w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Organizatora: swieta@accenture.com wiadomości tekstowej e – mail lub w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Organizatora: ACCENTURE Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 – 121 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”.
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć swoje dane: imię i nazwisko, adres oraz opis zaistniałego problemu. Organizator w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do niej i udzieli Uczestnikowi odpowiedzi.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na wskazany w reklamacji adres do korespondencji w formie pisemnej lub na trwałym nośniku.

§ 8. Kontakt z Organizatorem
1. Kontakt Uczestnika z Organizatorem może odbywać się za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości e – mail na adres poczty elektronicznej Organizatora: swieta@accenture.com,
b) operatora pocztowego – poprzez przesłanie wiadomości w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku zgodnie z danymi Usługodawcy, to jest: ACCENTURE Sp. z o. o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa.
2. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do Aplikacji, a w szczególności do Regulaminu Uczestnik może zgłaszać za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych w ust. 1 powyżej.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu zostanie udostępniona Uczestnikowi nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, oraz na Stronie internetowej Organizatora pod domeną https://swietawaccenture.pl/regulamin, w taki sposób, aby Uczestnik mógł przed przystąpieniem do Akcji promocyjnej pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Jednocześnie Regulamin po jego akceptacji zostanie przesłany Uczestnikowi na wskazany przez niego adres e-mail.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego , w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2017 r.